Om Gassnova

Om Gassnova

Gassnova ble etablert i 2005 og er eiet av staten gjennom Energidepartementet. Statsforetaket Gassnova skal legge til rette for at statens ambisjoner innenfor CO2-håndtering kan oppnås.

Det gjør Gassnova som sekretariat for CLIMIT-programmet, forvaltningen av statens eierskap i TCM og oppfølgingen av Langskip-prosjektet. I tillegg fungerer Gassnova som strategisk og faglig rådgiver for Energidepartementet. Foretaket bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for den videre utviklingen av CO2-håndtering, og gjennomføringen av regjeringens helhetlige politikk på området.

CLIMIT, TCM og Langskip

Gassnova forvalter i dag demo-delen av forsknings- og utviklingsprogrammet CLIMIT, er statens eierrepresentant i Teknologisenter Mongstad (TCM) og følger opp CCS-prosjektet Langskip på vegne av staten. I tillegg jobber foretaket med tilleggsoppgaver som vi får gjennom vårt årlige oppdragsbrev.

CLIMIT har sammen med Norges forskningsråd gitt støtte til en rekke prosjekter innenfor de fleste fagfelt innen CO2-håndtering. Videre er det et bredt intensjonalt samarbeid gjennom blant annet ACT og CETP. Gjennom disse internasjonale forskningsprogrammene bidrar CLIMIT til å dele kunnskap over landegrenser.

Som statens eierrepresentant  i verdens største teknologisenter for CO2-fangst har foretaket opparbeidet seg en bred forståelse for hvordan CO2-håndteringsteknologier fungerer i et testanlegg som kan fange opptil 75 00 tonn CO2 i året. Eieroppfølgingsteamet følger tett opp utviklingen innenfor relevante teknologi- og markedsområder. TCM har vært i kontinuerlig utvikling siden oppstarten i 2012. Og fremtidens drifts- og forretningsmodell er under utvikling med eksisterende eiere (Equinor, Shell og TotalEnergies) og mulig nye eiere.

Gassnova har vært tilrettelegger for Europas første hele industrielle CCS-kjede Langskip. Nå, mens industriprosjektene under Langskip er under bygging, følger vi opp disse på vegne av Energidepartementet. Gjennom dette arbeidet har Gassnova opparbeidet seg en unik kompetanse på  CO2-håndtering i full skala. Vi har god innsikt i tekniske, kommersielle og regulatoriske problemstillinger som gjelder CCS. En viktig del av Gassnovas mandat er å dele denne kompetansen med etterfølgende prosjekter og med myndighetsaktører som arbeider med å legge til rette for CCS i sine land. Gassnova skal i sitt arbeid følge opp teknologi- og markedstrender knyttet til CO2-håndtering.

Virkemidler

Gassnova har et særskilt ansvar for å bidra til en helhetlig tilnærming på tvers av virkemidlene for å fremme utvikling av CO2-håndtering i Norge. Det pågår nå en kartlegging av dette arbeidet og i løpet av våren vil det komme en utredning og Gassnova vil følge opp arbeidet deretter.

Effektiv deling av kompetanse og læring

Gassnova skal også bidra til et effektivt samarbeid med relevante aktører, myndighetsorganer og nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Energidepartementet og det amerikanske energidepartementet (DoE) har en samarbeidsavtale (MoU) om forskning og utvikling, som per i dag har hovedvekt på CO2-håndtering. Gassnova skal sammen med Norges forskningsråd, følge opp samarbeidsavtalen gjennom arbeidet med relevante virkemidler som CLIMIT-Demo og TCM.

Ansvar for Norges deltakelse i Mission Innovation – et internasjonalt samarbeid om å øke hastigheten i utvikling og bruk av ny energi – og klimateknologi ligger hos Energidepartementet. Gassnova har fått i oppgave å være norsk deltaker i «Mission Carbon Dioxide Removal» i Mission Innovation.