CLIMIT-programmet

CLIMIT er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges Forskningsråd.

Forskningsrådets del av CLIMIT-programmet kalles CLIMIT-FoU. FoU-delen skal støtte opp om forskning og utvikling. Gassnovas del av programmet kalles CLIMIT-Demo. Demo-delen setter søkelys på utvikling, pilotering og demonstrasjonsaktiviteter.

CLIMIT-FoU

Teknologi for CO2-håndtering er tilgjengelig, men det kreves forskning og utvikling for å gjøre teknologien mer kostnadseffektiv, redusere risiko, og bringe frem nye konsepter. I de seinere årene har mesteparten av FoU-delens midler gått til internasjonalt samarbeid via ACT og CETP.  

CLIMIT-Demo

Demodelen setter søkelys på utvikling, pilotering og demonstrasjonsaktiviteter. Innen CLIMIT-Demo kan det søkes om støtte for utvikling og demonstrasjon av kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger for CO2-fangst, kompresjon, transport eller annen CO2-håndtering, samt lagring eller bruk som medfører langtidslagring av CO2.

Hele verdikjeden

Programmet dekker hele utviklingskjeden fra forskning til demonstrasjon. Samt hele verdikjeden fra fangst, via transport til lagring av CO2. Et sentralt premiss for programmet, er kravet om langtidslagring av CO2, slik at CO2-håndteringen blir et klimatiltak.

Et viktig kriterie for en eventuell tildeling er at man skal forsøke å utnytte nasjonale fortrinn gjennom prosjekter som for eksempel Langskip. Utvikling av ny teknologi og tjenestekonsepter skal ha både teknologisk og kommersielt potensiale, nasjonalt og internasjonalt.

Sprer kompetanse og styrker internasjonalt samarbeid

CLIMIT-programmet bidrar til å skape et nettverk av aktører som sprer kompetanse og styrker det internasjonale samarbeidet om CO2-håndtering. Derigjennom bidrar til en helhetlig nasjonal prosjektportefølje innen fagfeltet.

Samspillet mellom CLIMIT-FoU og CLIMIT-Demo skaper synergier og redusere tiden fra forskning til demonstrasjon av ny teknologi. Programmet bidrar til å skape nettverk av aktører som akkumulerer og sprer kompetanse, og styrker det internasjonale samarbeidet om CO2-håndtering.

Annethvert år arrangeres CLIMIT Summit, der CLIMIT-støttede prosjekter deler sine erfaringer med tilhørere fra hele verden. I tillegg deles informasjon fra de støttede prosjektene i en egen database, der man kan lese mer detaljer om de ulike prosjektene støttet av programmet. Som kan være til inspirasjon, men også en kilde for å komme i kontakt med mulige samarbeidspartnere.