Hvorfor CCS?

CCS er forkortelsen for karbonfangst og -lagring. CO2 fanges, komprimeres og transporters til et egnet lager. CCS er en del av løsningen for en rekke land som ønsker å nå sine klimamål.

CCS kan brukes for å redusere CO2-utslipp i en rekke industrier, som energigjenvinnings- og forbrenningsanlegg. Fangst og lagring av CO2 direkte fra luft (DACCS) eller fra biomasse (Bio-CCS) vil gi «negative» CO2-utslipp (tar ut CO2 fra klimanøytrale energiprosesser, og lagre den under jorda).

 

Økning i antall land som vil redusere klimagassutslippene til null

Parisavtalen fra 2015 er en global avtale som har som mål å begrense temperaturstigningen på jorda til «godt under» 2 °C, og helst til 1,5 °C. Den forplikter medlemslandene til å nye og mer ambisiøse mål for å redusere sine klimagassutslipp hvert femte år. Parisavtalen etablerer regler for hvordan landene skal rapportere om klimaarbeidet sitt.

Det har vært en betydelig økning i antall land med mål om å redusere klimagassutslippene til null. En rekke selskaper har mål om det samme. Per april 2021 hadde 44 land, i tillegg til EU, satt et mål om nullutslipp, ifølge IEA. Under klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 kunngjorde India, med sine 1,4 milliarder innbyggere, at de ønsker å oppnå klimanøytralitet i 2070. Fra før har Kina lovet nullutslipp i 2060.

For mange land er det ikke mulig å oppnå netto nullutslipp uten å ta i bruk varianter av karbonfangst- og lagring.

 

CCS i Europa

EUs klimapakke Fit for 55 skal gjøre at EU når målet om å redusere netto utslipp av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. EUs pakke med regelverk legger også grunnlaget for hvordan EU skal nå klimanøytralitet innen 2050. Medlemslandene har ansvar for å lage egne strategier for hvordan målene skal nås.

En klar strategi for hva CCS skal brukes til i de enkelte landene, vil trolig være nødvendig for å utløse CCS-prosjekter i tilstrekkelig omfang. Først da er det mulig å utforme målrettede virkemidler, og for industrien å ta langsiktige strategiske valg. Når det gjelder CCS i Europa har noen land kommer lenger enn andre i å utvikle strategier for å nå sine klimamål. I disse strategiene inngår CCS som virkemiddel. Tre land skiller seg ut – Storbritannia, Nederland og Sverige. Vårt naboland har lovfestet netto nullutslipp i 2045 og deretter negative utslipp. For å lykkes ønsker svenske myndigheter å insentivere aktører til fangst av biogen CO2. Den svenske energimyndigheten har utarbeidet et forslag til hvordan et statlig støttesystem for CCS kan utformes.

 

Langskip skal bidra til utvikling av CCS

Målet med Europas første vedtatte CCS-prosjekt Langskip er å demonstrere at CO₂-håndtering er trygt og mulig å gjennomføre. Langskip skal bidra vesentlig til utvikling av CCS som et effektivt klimatiltak. Langskip skal legge til rette for læring og kostnadsreduksjoner for etterfølgende prosjekter. Det at Northern Lights etablerer en infrastruktur med ekstra kapasitet og tilbyr transport og lagring som en tjeneste i markedet, gjør terskelen i Europa for å etablere nye CO₂-fangstprosjekter lavere. Det er en forventning at Northern Lights blir viktig for utbredelsen av CCS i Europa. En forutsetning for å etablere kommersielle avtaler på tvers av landegrenser, er grunnleggende avtaler mellom stater. Dette arbeidet er i gang.

Teknologi og løsninger for CCS er tilgjengelig i dagens marked. CCS er forbedret og videreutviklet de siste tiårene, blant annet ved hjelp av Gassnovas virkemidler. Fremover er det behov for ytterligere teknologiutvikling for å redusere kostnadene knyttet til CCS.