Teknologisenter Mongstad (TCM)

Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible testsenter for verifisering av teknologier for CO2-fangst.

TCM har utviklet seg til å bli et ledende kompetansesenter innenfor CO2-fanstteknologi. Mer enn 60 vitenskapelige publikasjoner er lagt tilgjengelig på nettsiden.

Teknologisenter Mongstad (TCM). Foto: Styrk Fjørtoft

Gassnovas oppfølging av Teknologisenter Mongstad

Ved å bygge bro mellom teknologiutviklere, vitenskap og industriell bruk av teknologier for CO2-fangst bidrar Teknologisenter Mongstad (TCM) for en renere og grønnere fremtid. Teknologisenterets viktigste oppgave er å teste, verifisere  og demonstrere forskjellige teknologier for kostnadseffektiv CO2-fangst i full skala. Målet er å legge til rette for utbredelse av CO2-fangstteknologi i ulike bransjer. Gassnova ivaretar statens interesser i TCM.

Gassnova skal:

  • bidra til kunnskapsspredning og teknologiutbredelse, slik at kostnader og risiko ved fullskala CO2-fangst kan reduseres
  • følge opp avtaleverket for TCM, herunder ivareta statens eierinteresser i TCM
  • bidra til å legge til rette for en god og langsiktig utnyttelse av anleggene
  • følge med på den generelle markedsutviklingen for å få en bedre forståelse av fremtidig marked og muligheter for TCM
  • utvikle forslag til modeller med lavere eller ingen statlig finansiering

Kilde: Gassnovas Oppdragsbrev, 2024

Teknologisenter Mongstad. Foto: Styrk Fjærtoft

Arena for samarbeid

Siden oppstarten i 2012 har TCM vært en viktig arena for kunnskapsdeling og innovasjon. Gjennom samarbeidet mellom industri, forskningsinstitusjoner og myndigheter har senteret bidratt til å akselerere utviklingen av teknologiske løsninger som kan ha global innvirkning på klimautfordringene.

Fangstteknologier valgt for Langskip og prosjekter i Storbritannia og USA, har blitt demonstrert på TCM. Dette betyr at testing ved TCM baner vei for kommersialisering ved å redusere teknisk, økonomisk og miljømessig risiko.

Driftsperioden 2024-2025

Selskapsmøtet er det øverste organet til TCM. Det er Gassnova som har selskapsmøtets leder. I forbindelse med denne oppgaven er det et eget team som følger opp relevante saker og problemstillinger knyttet til drift og videreutvikling. I den kommende perioden vil TCM fortsette arbeidet med å teste CO2-fangstteknologier, samt planlegge for TCMs framtidige forretningsmodell med redusert finansielt bidrag fra eierne. 

Eierandeler

Gassnova (på vegne av den norske stat) 34 %

Equinor 22 %

Shell 22 %

TotalEnergies 22 %