CCS-ordliste

I CCS-verden benyttes uttrykk og forkortelser som gjør mange usikre på både betydning og skrivemåte. Gassnova har derfor laget en ordliste. Listen skal være levende og oppdatert, og vi tar gjerne mot innspill til nye ord og forklaringer som bør inn her postmottak@gassnova.no.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ø

A

Allam-prosess

American Society for Testing and Materials

American Society of Mechanical Engineers

administrerende direktør

aktør

akvifer

alternativ tvisteløsning

amin

anbudsinnbydelse

anlegg for avløpsvannbehandling

anlegg

anmodning om opplysninger fra bindeledd mellom fagområder

anskaffelse

antatt maksimalt jordskjelv

arbeids-ROV

arbeidsmiljø

arbeidsmiljømyndighet

arbeidsomfang

arbeidspakke

arbeidsrelatert sykdom

avbruddsfri strømforsyning

avgasskjel

avtale om statsstøtte

avtale om teknisk støtte

avviksanmodning

avviksrapport

B

BNP

bruttonasjonalprodukt

basistidsplan for kontrakt

bedriftens samfunnsansvar

bedriftsøkonomisk

benchmarking

beslutningspunkt

beste tilgjengelige teknikk

bio-CO2

bioenergi med karbonfangst og -lagring

biomasse

biomateriale

bistand til kvalitetssikring

borestøttemodul

boring og brønn

brukerakseptansetest

brønn

brønnhode

budsjettavsetning

business case, prosjektbegrunnelse

byggeforskrift

bygningsinformasjonsmodell

bærekraftig

C

CCS (Carbon Capture and storage)

Fangst, transport og lagring av CO2

Karbonfangst og -lagring

CLIMIT-programmet

CO2-ekvivalenter

CO2-fangst og kompresjon

CO2-fangst

CO2-håndtering

CO2-intensitet

CO2-lagring

CO2-masterplan Mongstad

StatoilHydros overordnede plan for framtidig fangst av CO2 på Mongstad

CO2-skatt

CO2-utslipp

Carbon Sequestration Leadership Forum

CSLF

Coast Center Base

CCB

Commercial Readiness Index

Mål på kommersiell modning

Controlled Freeze Zone

Varemerke. Type lavtemperaturprosess

D

DDP

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen

Den norske finansieringsmekanisme

Det Norske Veritas

Det internasjonale energibyrå

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

dampreformering

datastyresystem eller distribuert styringssystem

dato for ønsket levering til fabrikk

definert fare- og ulykkessituasjon

dekarbonisering

dekksramme

deler per million

delt ansvar

detaljert prosjektplan

detaljplan

dimensjonerende ulykkeslast

drivhylse på rotasjonsbord, drivrørsforing på rotasjonsbord, drivrørhylse på rotasjonsbord

drivstoff

E

EPC

Engineering, Procurement & Construction

EUs kvotesystem

European Datum 1950

Regional referanseramme (geodetisk datum) som dekker Europa

European Energy Program For Recovery

Navn på krisepakke

effektiv

ekspertgruppe

ekstra lavt trykk

elektrisk kraftenhet

elektrisk traverskran

elektrolyse

endeterminering på rørledning

endringsforespørsel

endringsordre

energi- og kommunikasjonsenhet på havbunnen

energibærer

energieffektivisering

energiintensive industrier

energikilde

etter vekt

etter volum

F

F&U

Mer vanlig: FoU

FNs klimapanel

FoU

Også brukt: F&U

Forskningsrådet

fabrikasjonskontraktør

fabrikktest

Fabrikkakseptansetest brukes noen få steder

fangst, bruk og lagring av CO2

CCUS

fangstanlegg

fangstprosjekt

fangstteknologi

fare- og driftsanalyse

fareidentifikasjon

fastpris

feilmodi-/feileffekt-analyse

felt

fiberoptisk

finansieringspakke

fjernbehandlingsanrop

fjernstyrt undervannsfartøy

flytdiagram for hjelpeutstyr

flytende naturgass

flytende petroleumsgass

flytendegjøring

forbrenning

fornybar

forordningen om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

forprosjekt

forprosjektering

forskning og utvikling

forskning, utvikling og demonstrasjon

forskningsmiljø

forskningssenter for miljøvennlig energi

FME

fossil energi

frekvens av alvorlige hendelser

full størrelse

fullskala

fusjonsbundet epoksy

fysisk ferdigstillelse, mekanisk ferdigstillelse

G

Global CCS Institute

Tenketank

GCCSI

gasskraft

gasskraftverk

generelt arrangement

gevinstrealisering

gjeldende kontraktsestimat

gjenbruk

glassfiberarmert plast

GAP

godkjent byggetegning

godkjent for bygging

Forkortelsen GFB er brukt i noen få tekster

H

HMS

Harmonised Offshore Chemical Notification Format

Navn på format

havbunn, kraft og rørledninger

havbunn

havbunnsinjeksjonssystem

havbunnsutstyr, kontrollkabel, stigerør og brønnstrømsrør

havvind

helkjede

helse og arbeidsmiljø

helse, miljø og sikkerhet

HMS

helse, sikkerhet, kvalitet og miljø

hittil i år

horisontalt ventiltre

hoveddokumentregister

hovedkontrollstasjon

hurtigoppdatering av modell

hydraulisk kraftenhet

hydrogen økonomi

hydrogenindusert sprekkdannelse

hydrogsulfid

H2S

hydrokarbon

hyppighet av fallende gjenstander

høyspent likestrøm

høytrykk

HT

I

IEA WEO

International Energy Agency World Energy Outlook

Det internasjonale energibyrået utgir en årlig rapport om status for energiområdet

IEA

International Energy Agency

IEA samarbeider med myndigheter og industri for å forme en sikker og bærekraftig energifremtid for alle

IEAGHG

The IEA Greenhouse Gas R&D Programme

Et av IEAs Program for teknologisamarbeid

Industri og bergverk

Intelligent Well Interface Standardisation

IWIS

International Association Of Oil & Gas Producers

IOGP

International Research Institute of Stavanger

IRIS

ikke-statlig organisasjon

indre diameter

informasjonsteknologi

IT

informert beslutningstaking

infrastruktur

ingeniørarbeidsstasjon

injisere

innkjøpsordre, ordre, bestilling

innovasjonssystem

innstengningstrykk ved brønnhode

inspeksjon, vedlikehold og reparasjon

inspeksjons- og testplan

ITP

integrasjonstesting på anlegget

integrert bunnramme

integrerte operasjoner eller inndata/utdata

intensjonsavtale

investeringsbeslutning, beslutningspunktet investering

isolasjonsmotstand

J

jern

K

Klima- og forurensningsdirektoratet (Nå Miljødirektoratet)

tidligere SFT

Klif/Mdir.

Klima- og miljødepartementet

KLD

Kommisjonen

kalsinering

kalsiumkarbonat

CaCO3

kalsiumsirkulasjon

kapitalintensiv

kapitalmarked

karbondioksid

CO2

karbonfangst og -lagring eller gjeldende fremdriftsplan

karbonfangstanlegg

katodisk beskyttelse

kilde

kilowattime

kjemikalie

kjemikaliedoseringsventil

kjemisk industri

kjemisk sirkulasjonsforbrenning

kjølt ammoniakk-prosess

klar-for-drift-sertifikat

klargjøring for drift

klimaeffekt

klimaengasjement

klimaforliket

klimagassutslipp

klimamål

klimanegativ

klimanøytral

klimapolitikk

klimaregulering

klimateknologi

klimatiltak

kobling og innebygging av objekter (OLE) for produksjonsstyring

kombikraftverk

kommersialisering

kompetanse

kompetansekartlegging

konsekvensutredning

KU

konseptvalgfase

kontraktsbasis

kontrollkabel

konvensjonalbot, dagmulkt

korrosjon

kostnader, tid, ressurser

KTR

kostnadsoptimal

kostnadsstruktur

kraftproduksjon

kraftvarme

krav om endringsordre

kritisk prestasjonsindikator

KPI

kull

kullkraftverk

kunnskapsspredning

kvalitets- og risikostyring

kvalitetssikring

KS

kvalitetsstyringssystem

kvantitativ risikoanalyse

kvotemarked

kvotepris

L

Langskip

På norsk brukes gjerne «livssykluskostnader»

L2S

langsiktig

lavest astronomisk tidevann

LAT

lavtrykk

LT

lavutslippsløsning

legge til rette

leverandørindustri

levetidskostnader

På norsk brukes gjerne «livssykluskostnader»

likestrømskabel/fiberoptikk

livssykluskostnader

Også brukt: levetidskostnader

livssyklusopplysninger

lovhjemmel

lydeffektnivå

lydtrykknivå

lånegaranti

løsning

M

MQC

I norske tekster brukes forkortelsen MQC, eventuelt med Multi Quick Connect i parentes.

Navn på test

MW

MW

Mtonn

Mtpa

manifold

materialberegning, materialavtak

materialdatablad for prosjekt

materiell med lang leveringstid

megawatt

mellomlager

membran

menneskelige faktorer

merverdiavgift

Mva.

metylalkohol, metanol

midlere havnivå

miljødirektoratet

miljøfareidentifikasjon

miljørisikovurdering

miljøvennlig energi

milliard

milliarder kubikkmeter

millioner tonn

mineral

mineralgjødsel

minste bøyeradius

mobil testenhet

modelleringssystem for rørledninger / prosjekthovedplan

moden

modning

monoetylenglykol

myndighetene

måleenhet

N

NCCS

Norwegian CCS Research Centre

For Gassnova: Norwegian Carbon Capture Study (NCCS)

NORSOK

Navn

NS-EN-standard

NS-EN

National Aerospace Standards

Navn på et sett amerikanske romfartsstandarde

NAS

Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE

Norsk Industri

Norsk petroleumsforening

Northern Lights

Navn på prosjekt

naturgass

nedihulls grensesnittenhet

nedihulls instrumenterings- og kontrollsystemer

nedihulls trykk- og temperaturmåler

nitrogenoksid

NOx

norsk sokkel

nullutslipp

nummersystem for prosjektering

næringsklynge

næringsmiddelindustri

nødavstengning

O

Olje- og energidepartementet

OED

Oljedirektoratet

OD

Oljeindustriens landsforening

OLF

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

Origo

Navn

oksidreduksjon

olje- og gassfelt

olje- og gassnæring

olje- og gassutvinning

områdegrenser for arbeidsmiljø

omtvistet endringsordre

OEO er noe brukt

operasjoner, drift

oppgavestruktur, arbeidsstruktur

oppkobling og ferdigstillelse

oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering

ordning

overflatestyrt brønnsikringsventil

overhalingskontrollsystem

overhalingssystem

overordnet plan

overvåkning

P

Parisavtalen

Petroleumsteknologi

Navn på avdeling i Equinor

Petek

Petroleumstilsynet

Ptil

Project Definition Rating Index

Navn på metode

PDRI

patentere

per million massedeler

per million volumdeler

permanent fundament for styreliner/-stolper

personskadefrekvens per million arbeidstimer

personvernforordningen

GDPR

petroleumsnæring

plan for anlegg og drift

eventuelt: plan for anlegg og drift

PAD

plan for utbygging og drift

eventuelt: plan for utbygging og drift

PUD

planteolje

plugging og oppgivelse

polyetylen

PE

polypropylen

PP

polytetrafluoreten, teflon

PTFE

produksjonsanlegg

produksjonsovervåkings- og datainnsamlingssystem

PRODIS

produksjonsrørshenger, røroppheng

produksjonsrørshenger, røroppheng

produktdatablad

programmerbar logisk styring

PLS

prosess- og instrumenteringsdiagram

P&ID

prosessavstenging

PAS

prosessdesignpakke innenfor prosessgrense

prosessdesignpakke

prosessflytdiagram

prosessindustri

prosesstyring og datainnsamling

prosesstyringssystem

prosjekt av felles interesse

prosjektendringsforslag

prosjektering og innkjøp

prosjektering og teknisk bistand

prosjektering, innkjøp og fabrikasjon

prosjektering, innkjøp, fabrikasjon og installasjon

prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og ferdigstillelse

prosjektledelsesteam

R

RAM-analyse

raffineri

ref.

regjeringen

rent kull-teknologi

rent oksygen

reparasjonssystem for rørledninger

reservedelsliste

ressurskomité

retningsboring

risikovurdering av arbeidsmiljø og helse

roller og ansvarsområder

råstoff

råvare

rør- og instrumenteringsdiagram

rørledning

rørsystem

rørtransport

røykgass

S

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

SFU

Site Acceptance Test

test av installert løsning på anlegget

SAT

Sleipner A

SLA

Sleipner

Statens forurensningstilsyn

SFT

Statistisk Sentralbyrå

SSB

Stortinget

Styret

Supervisory Control And Data Acquisition

Forklaring: standard system for kostnadskoder

samarbeidsavtale

samfunnsansvar

samfunnsøkonomisk

sandstein

sedimentær bergart

selektiv katalytisk reduksjon

selskapets prosessorienterte styringssystem

sement

sentralt kontrollrom

SKR

sentralt styringsdokument

SSD

sertifikat for teknisk akseptanse

sikker jobb-analyse

SJA

sikkerhet og bærekraft

sikkerhets- og automatiseringssystem

sikkerhetsintegritetsnivå

sivilingeniør

sjekkliste ved mekanisk ferdigstillelse

skifer

slutt på støtte

slutt på støtte

sommertid

spesifikasjon av sikkerhetskrav

spillvarme

starterskap, starterpanel

storskala

stortingsmelding

strømningskontrollmodul

stål

subsea

synergi

system for deponering av betong og kaks

så lavt som praktisk mulig

T

TCM

Teknologisenter Mongstad

TRL (Technology Readiness Level)

teknologisk modenhetsnivå

TechnipFMC

Selskap

TFMC

Teknologisenter Mongstad

TCM

Transmission Control Protocol / Internet Protocol

Navn på et sett med protokoller

TCP/IP

teknisk driftansvarlig

teknisk informasjonsutveksling

teknisk komité

teknisk krav

tekniske og operasjonelle krav og retningslinjer

teknologikvalifiseringsprogram

terminering for kontrollkabel på havbunnen

termineringsenhet for kontrollkabel på dekk

termineringsenhet for kontrollkabel på havbunnen

termineringsenhet for kontrollkabel

termineringshode for kontrollkabal

termisk kraftverk

termisk

the Netherlands Organisation for applied scientific research

Dutch research organisation – cooperates with SINTEF

TNO

tidlig detaljprosjektering

tidsområdereflektometer, tidsplanreflektometer

til havs

tillatt arbeidsbelastning

total vertikal dybde

transport og installasjon

transportkontrollsenter

trykk-volum-temperatur

trykkbeholder

trykkutstyrsdirektivet

turbin

tyngdepunkt

U

UTM

todimensjonalt koordinatsystem for å angi posisjoner på jordoverflaten

Universitetet i Oslo

UiO

uavhengig prosjektgjennomgang eller immaterielle rettigheter

urenhet

utblåsningsventil

utkast til internasjonal standard

utnyttelse

utslipp

utslippsfri

utslippspunkt

utslippstillatelse fra Miljødirektoratet

utstyrliste

uttestingssystem for undervannsrørledning

utvendig diameter

V

vannkraft

varmeintegrasjon

ventiltre

ventiltremodul

verdikjede

verdiøkningsprosess

vertikalt ventiltre

virkemiddel

virkningsgrad

væskebasert

W

World Energy Investment

Rapport fra IEA

WEI

World Energy Outlook

Rapport fra IEA

WEO

Ø

økt oljeutvinning

økt utvinning