Årsrapport 2020

I året som har gått har vi igjen fått bekreftet den brede støtten CCS har i Norge, tverrpolitisk og blant de ulike partene i organisasjonslivet.

Klikk på fullscreen i issuu-vinduet under for å bla side til side.

Året 2020 har vært ekstraordinært. Vi ble utsatt for en pandemi som spredde seg til alle verdensdeler. Dette preget Norge, og det preget oss i Gassnova. I denne krevende perioden har medarbeiderne våre vist stor vilje til fleksibilitet og samhandling. Dette har bidratt til bra kvalitet på våre leveranser, til tross for måneder med hjemmekontor og fysisk avstand. Alle hos oss har bidratt til at Gassnova har kommet godt ut av annerledesåret 2020.

Fullskalaprosjektet har vært sentralt i Gassnova også gjennom 2020. Med Fullskalaavdelingen i spissen, har Gassnova bidratt i utviklingen av Stortingsmelding 33 om støtte til gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i Norge. Vi har også hatt stort fokus på gevinstrealiseringsarbeidet i kjølvannet av prosjektet. Blant annet har vi samlet erfaringene fra planleggingsarbeidet i en egen rapport, «Developing Longship – Key Lessons Learned». Den er utviklet for etterfølgende CCS-prosjekter, myndighetsaktører og andre som arbeider med å tilrettelegge for CCS.

21. september la regjeringen frem Stortingsmelding 33, som omhandler prosjektet med navnet Langskip. Dette innebærer realisering av et fangstanlegg for CO2 ved Heidelberg Materials’ sementfabrikk i Brevik. Samtidig legges det opp til støtte til CO2-fangst ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg. Dette avhenger av tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre aktører. Langskip omfatter også støtte til Northern Lights, som er transport- og lagringsdelen av Langskip – i samarbeid med Equinor, Shell og Total.

Med Stortingsmelding 33 får vi det største klimaprosjektet i norsk industrihistorie. Langskip er resultat av et intensivt arbeid og samarbeid mellom industrien og myndighetene over mange år. Uten samhandlingen mellom Gassnova, Energidepartementet og industriaktørene ville Langskip aldri ha blitt en realitet. Det er medarbeiderne og den unike kompetanse i disse miljøene som har skapt Langskip. Sammen har vi vist frem verdensledende kunnskap på CCS-området. 14. desember ble statsbudsjettet for 2021 godkjent. Dette innebærer at Stortinget godkjenner finansieringen av prosjektet. I året som har gått har vi igjen fått bekreftet den brede støtten CCS har i Norge, tverrpolitisk og blant de ulike partene i organisasjonslivet.

CLIMIT representerer en viktig del av Norges unike CCS-kompetanse. CLIMIT gir økonomisk støtte til utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering. Det har vært 83 aktive prosjekter i årets portefølje. Disse prosjektene har en total budsjettramme på mer enn 1060 millioner kroner, der CLIMIT har gitt om lag 466 millioner kroner i støtte gjennom flere år. Prosjektene omfattes av 165 tekniske og finansielle partnere fra 14 land.

Teknologisenter Mongstad (TCM) skal utvikle kunnskap og bidra til teknologiske løsninger for CO2-fangst. TCM skal sørge for reduserte kostnader og minsket risiko, både teknisk og miljørelatert. I 2020 ble det inngått en ny TCM-driftsavtale med varighet til utgangen av 2023. I avtalen er statens andel, som forvaltes av Gassnova, redusert fra 77,5 prosent til 73,9 prosent. De industrielle eierne Equinor, Shell og Total har økt sine andeler til totalt 26,1 prosent. Samtidig er det en målsetting å få flere industrielle aktører på eiersiden.

Investeringene i det nye forsøksområdet Site 3 på TCM ble fullført i år, innenfor tids- og budsjettrammen. Området tillater testing av mindre, modulære fangstsystemer. To amerikanske selskaper er allerede på plass og vil teste sine teknologier våren 2021. Vi opplever økende Interesse for bruk av Site 3, og det er planlagt flere kampanjer fremover.

De globale reiserestriksjonene i 2020 utfordret Gassnovas arbeid med å formidle kunnskap og innsikt om CO2-håndtering. Gjennom nytenkning og bruk av digitale flater har våre medarbeidere likevel bidratt med 70 foredrag i inn- og utland. Samtidig har vi styrket oss på å nå ut med skreddersydde budskap via egne nettsider og sosiale mediekanaler. Samlet sett har dette bidratt til sterkere søkelys på CCS-området i året som har gått, nasjonalt og internasjonalt.

En viktig forutsetning for å lykkes med Langskip er å gjennomføre prosjektet innen rammen for kostnader og tid som er gitt av regjeringen. Vi skal ha en sentral rolle i dette arbeidet. I 2020 har Gassnova derfor gjennomført en omfattende strategiprosess. Utgangspunktet for arbeidet første halvår har vært å forberede foretaket på fasen etter investeringsbeslutningen. Etter Stortingsmelding 33 om Langskip, har fokuset vært å gjennomføre strategiprosessen godt forankret hos ED, styret og våre ansatte – med ledergruppen i Gassnova som styringsgruppe. I kjølvannet av strategiarbeidet er ny organisering av foretaket også et viktig tema. 2020 ble året da Gassnova flyttet inn i nye og fremtidsrettede Powerhouse Telemark. Vi er nå samlet på én flate i et åpent kontorlandskap. Dette bidrar til styrket samhandling og dialog mellom medarbeidere og avdelinger.

Samlet vil disse tiltakene sikre at vi er best mulig rigget for de viktige oppgavene foretaket står ovenfor. Langskip skal nå sjøsettes. Gassnovas mannskap er godt forberedt på seilasen – i tett og godt samarbeid med industriaktørene og vår eier, Energidepartementet.