Gassnovas samfunnsoppdrag

Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

En mor som leier sin lille sønn "inn i framtida".
Vi skal bidra til en bærekraftig jordklode for kommende generasjoner.

Forskning

Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT gir Gassnova økonomiske støtte til utvikling, demonstrasjon og pilotering av CO2-håndteringsteknologier. Forskningsrådet er ansvarlig for forskningsdelen av programmet. Gassnova leder CLIMIT-sekretariatet. Målet med CLIMIT er å bidra til at denne helt nødvendige miljøteknologien kommer på plass internasjonalt tidligere enn det som ellers ville være mulig.

TCM

Gassnova forvalter statens interesser i Teknologisenter Mongstad. Teknologisenteret på Mongstad er etablert med et mål om å skape en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst. Gassnova skal legge til rette for at erfaringene kan deles og spres slik at kostnader og risiko for CO2-fangst reduseres.

Fullskala

Gassnova leder og koordinerer arbeidet med det norske fullskala-prosjektet for CO2-håndtering. Det innebærer at Gassnova følger opp studiekontraktene som foretaket har inngått med Norcem, Fortum Oslo Varme og Equinor, og evaluerer studiene ved slutten av hver studiefase.

Gassnova skal også sørge for optimalisering av hele CO2-håndteringskjeden. I tillegg har Gassnova et overordnet ansvar for å koordinere gevinstrealiseringsarbeidet. Gevinstrealisering dreier seg om å utføre en rekke aktiviteter i tillegg til selve prosjektaktivitetene for å sikre at statens overordnede mål med prosjektet oppnås.

Rådgiver

Gassnova er rådgiver for Olje- og energidepartementet i spørsmål knyttet til CO2-håndtering.